Leveringsvoorwaarden Detect

Deze algemene voorwaarden van Detect zijn te vinden op www.detect.nl en gedeponeerd en op te vragen bij: www.voorwaarden.net

1. ALGEMEEN


1.1 Fa. Detect te Enschede zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Detect

1.2 De klant zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.

1.3 Bestelling(en) zullen in deze algemene voorwaarden met opdracht(en) aangeduid.

1.4 Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten. Het kan hierbij zowel gaan om overeenkomsten op locatie als overeenkomsten op afstand waarbij in het kader van een door Detect georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een middel voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Detect gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.5 De te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.

1.6 Detect houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied metaaldetectors, accessoires en boeken.

2. IDENTITEIT VAN DETECT


Detect
Hengelosestraat 298
7521AM Enschede
NederlandE-mail: info@detect .nl
KvK-nummer:06044425
BTW-identificatienummer: NL0748.51.500.B01

3. TOEPASSELIJKHEID


3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Detect en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Detect.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Detect zijn in te zien en op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Detect kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

3.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Detect worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

3.6 Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Detect dan prevaleren de algemene voorwaarden van Detect boven die van de afnemer.

3.7 Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.8 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 februari 2017

4. AANBOD EN OPDRACHTEN


4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Detect gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Detect niet.

4.3 Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.

4.4 Detect biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondeling gegeven opdracht.

4.5 Detect kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

4.6 Detect is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4.7 Detect bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

5. OFFERTES


5.1 Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.

5.2 Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

5.3 Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas wanneer schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

5.4 De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

5.5 Detect kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

6. OVEREENKOMSTEN


6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 Indien afnemer het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Detect onverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan afnemer de overeenkomst ontbinden.

6.3 Detect kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Detect op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.4 Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.

6.5 Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

6.6 Opdrachten die door Detect in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

6.7 Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend. Aanvullingen op overeenkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend wanneer Detect deze schriftelijk heeft bevestigd.

7. FACTUREN


7.1 Facturen worden overhandigd bij levering, toegezonden of elektronisch beschikbaar gesteld.

7.2 De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.

7.3 Facturen zijn het garantiebewijs tenzij een apart garantiebewijs wordt afgegeven.

8. AANBIEDINGEN


8.1 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

8.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere maanieren dan in een offerte.

9. PRIJZEN


9.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, exclusief eventuele kosten voor de betaalwijze, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2 Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Detect.

9.3 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Detect gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Detect al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Detect het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.

9.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Detect op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

9.5 Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, kosten voor de betaalwijze, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

9.6 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.

9.7 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

10. BETALING


10.1 In de regel begint Detect met de uitvoering van de opdracht nadat de betaling volledig en juist is uitgevoerd tenzij anders met de afnemer overeengekomen.

10.2 In van de regel afwijkende gevallen kan Detect een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.

10.3 Pas wanneer de aanbetaling door Detect is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.

10.4 In van de regel afwijkende gevallen zullen alle facturen door afnemer worden betaald binnen 14 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 2% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.

10.5 Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Detect aangewezen giro- of bankrekening.

10.6 Producten blijven bezit van Detect totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10.7 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

10.8 Niet tijdige betaling geeft Detect het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

10.9 Detect is tenalle tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Detect te bepalen wijze.

10.10 Indien Detect, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

10.11 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

10.12 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Detect te melden.

11. LEVERINGSTERMIJN


11.1 Op producten en diensten van Detect gelden afgesproken leveringstermijnen.

11.2 Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Detect.

11.3 Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Detect op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of van rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

11.4 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet gehaald kan worden stelt Detect de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de opdracht met een vervangend artikel, aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst.

11.5 Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen worden teruggestort.

11.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Detect kenbaar heeft gemaakt.

12. RECLAMES


12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit het centrale magazijn. Alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

12.2 Afnemer is verplicht om de door Detect geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.

12.3 Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Detect worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

12.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 14 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

12.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

12.6 Indien een reclame door Detect gegrond wordt bevonden, heeft Detect het recht de volgende keuze te maken:
a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de te vervangen producten aan Detect worden afgegeven.
c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

12.7 Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

12.8 Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Detect teruggezonden.

12.9 Bij Detect ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Detect binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


13. RETOUR


13.1 Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van veertien werkdagen na ontvangst van producten. Afnemer dient binnen deze periode contact op te nemen met Detect en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
a. Zakelijke opdrachten en transacties.
b. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
c. Producten die snel kunnen verouderen.
d. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
e. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
f. Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
g. Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.

13.2 Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Detect retourzendingen door afnemer vooraf te melden. Dit kan door gebruikmaking van het ‘Modelformulier voor herroeping’ zoals dat te downloaden is op de Retourneren pagina van de webwinkel van Detect. Afnemer mag voor deze melding ook op een andere wijze contact zoeken met Detect.

13.3 In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Detect van het recht op retour binnen de afkoelperiode. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Detect bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Detect zijn gecrediteerd.

13.4 Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.

13.5 Afnemer zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren.

13.6 In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag inclusief verzendkosten of administratiekosten van de factuur indien reeds door afnemer voldaan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van herroeping terugbetaald worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet. Terugbetaling geschiedt pas nadat het product retour is ontvangen. Indien de afnemer het product niet binnen 14 dagen na herroeping heeft teruggestuurd vervalt het recht hierop.

13.7 Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor her verpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

14. GARANTIE


14.1 Detect garandeert dat geleverde producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

14.2 Een door Detect, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Detect jegens Detect kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

14.3 Op producten geldt in principe een garantietermijn van 1 jaar tenzij anders aangegeven. Uitgezonderd hierop zijn producten van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.

14.4 Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie via Detect, ook wanneer de importeur of fabrikant bij de garantieafhandeling betrokken wordt. In enkele gevallen loopt de garantie rechtstreeks met de fabrikant. De garantie via Detect wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna kan Detect afhandelingskosten in rekening brengen.

14.5 De factuur of een separaat afgegeven garantiebewijs is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

14.6 Op verbruiksproducten of producten met een hoge slijtagegraad geeft Detect geen garantie.

14.7 Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Detect in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Detect.

14.8 De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Detect wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

14.9 Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Detect.

14.10 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie kunnen door Detect in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

14.11 Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Detect en deze na gereed melding niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Detect.

14.12 Detect behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.

14.13 Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Detect het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan de hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering.

15. ONTBINDING


15.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Detect niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Detect te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2 Detect is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

15.3 Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Detect. Indien er nog geen uitlevering heeft plaatsgevonden is annuleren geheel kosteloos. Uitzondering hierop zijn uitgevoerde services op maat, zoals clinics en verhuur en speciaal voor de klant bestelde artikelen. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft Detect het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Detect op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

15.4 Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

16. AANSPRAKELIJKHEID


16.1 Detect is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.

16.2 Detect is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Detect wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
d. er sprake is van overmacht.
e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
f. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
g. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.

16.3 De aansprakelijkheid van Detect uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

16.4 Mocht Detect ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Detect slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Detect dekt.

16.5 Mocht de verzekering niet dekken, dan is Detect geheel niet aansprakelijk.

16.6 De afnemer zal Detect vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Detect.

16.7 Detect is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Detect. Dan komen artikel 16.1 en 16.2 te vervallen.

17. OVERMACHT


17.1 Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.

17.2 Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

17.3 Er is sprake van overmacht als Detect zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Detect.

17.4 Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Detect als;
a. leveranciers van Detect overeenkomsten met Detect niet nakomen.
b. leveranciers van Detect niet tijdig leveren.
c. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Detect gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.

17.5 Bij overmacht volgens 17.4a en 17.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Detect het niet eens kunnen worden, is Detect gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

18. EIGENDOMSVOORBEHOUD


18.1 Alle producten blijven eigendom van Detect, totdat afnemer en Detect volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Detect en dat Detect alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.

18.2 Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

18.3 Detect behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Detect.
De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

18.4 Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Detect behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


19.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Detect of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

19.2 Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.

19.3 De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Detect te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Detect van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

19.4 Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

19.5 Detect verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland en Belgie geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Detect zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.6 Detect is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.

19.7 Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Detect van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Detect vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

20. TOEPASSELIJK RECHT


20.1 Overeenkomsten tussen Detect en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

20.2 Detect bepaalt de plaats waar een geschil tussen Detect en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

Ontvang onze nieuwsbrief

Winkelwagen


Winkelwagen

Afrekenen

Mijn bestellingen

Inloggen/Uitloggen


Contact

  • Adres:
  • Mail:
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Volg ons: